MENU

Sedlecký Kaolin
od roku 1892

Jsme předním mezinárodním producentem kaolinu, jehož vysoká kvalita udává standard již od roku 1924. Zpracováváme jej těmi nejmodernějšími technologiemi a získáváme další suroviny jako je bentonit, jíl nebo pískovec.

Klademe důraz na inovaci, proto spolupracujeme s uznávanými výzkumnými kapacitami v oboru. I proto patříme mezi ty nejlepší. Za naším úspěchem stojí i ochrana přírody Karlovarského kraje a její rekultivace. Pro obyvatele tohoto kraje jsme atraktivním a stabilním zaměstnavatelem.

 • Životní prostředí
 • Globální zastoupení
 • Nejvyšší kvalita
01

Lomy a těžba

V unikátních ložiscích Karlovarského kraje těžíme kaolin Sedlec Ia. Ten patří k nejkvalitnějším horninám a slouží tak jako mezinárodní ukazatel jakosti. Díky této prvotřídní surovině a neustálé inovaci našich technologií jsme se i my jako společnost stali špičkou ve svém oboru.

Rekultivace
prostředí
Moderní
těžba
Vlastní CZ a
SK ložiska
02

Moderní výroba

Díky technologickému know-how a nejmodernějším postupům přinášíme na trh prvotřídní výrobky. Při zpracování kaolinu využíváme hlavně přírodní zdroje. Pomocí vody provádíme proces rozplavování a odvodňování. Magnetickou separací dosahujeme jeho vysoké bělosti. Jemnozrnný kaolin dále zpracováváme zahušťováním, lisováním, sušením a mletím.

 • 1. Rozplavování
 • 2. Magnetická separace
 • 3. Odvodňování
 • 4. Mletí a sušení
 • 5. Skladování
03

Výzkum a laboratoře

Inovace je důležitou součástí naší práce. Spolupracujeme s předními vysokými školami a výzkumnými ústavy. Díky tomu vyvíjíme stále nové technologie a postupy. Nejvyšší standardy kvality našich výrobků prověřujeme pravidelnými zkouškami v našich laboratořích.

1/3
04

Logistika a expedice

Většinu kaolinu dodáváme ve formě nudliček. Ty mletím a sušením přetváříme na práškový kaolin. Nebalený kaolin v dávkách 20 až 50 tun expedujeme na vagonech a kamionech. Část dodáváme ve vacích o váze 500 až 1200 kg. Pro menší spotřebitele připravujeme kaolin v papírových pytlích o váze 25 až 45 kg.

 • Dodávky o váze 25 kg až 50 tun
 • Expedice na paletách a vagonech

Často kladené dotazy

  Jak probíhá těžba s ohledem na životní prostředí a krajinu?
  Těžba nerostných surovin znamená bezpochyby zásah do životního prostředí. Abychom zmírnili její dopad, posuzujeme záměr těžby hned z několika hledisek, které upravuje zákon č. 100/2001 Sb. Vyhodnocujeme, jaký má těžba vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, povrchové a podzemní vody nebo půdu. Zajímáme se také o její dopad na faunu, flóru a ekosystémy nebo na veřejné zdraví, hmotný majetek a kulturní památky. Až po posouzení všech těchto vlivů jsou stanoveny podmínky, za kterých lze těžbu realizovat. Po dokončení tohoto procesu (EIA) je zpracován plán těžby, který je základem pro vydání povolení k hornické činnosti. Plánuje-li těžební společnost kvůli těžbě odebrat zemědělskou půdu nebo lesní pozemky, je nutné zpracovat Souhrnný plán sanace a rekultivace. Tento schválený plán zajišťuje, že následky hornické činnosti budou odstraněny.
  Volně žijící živočichové a chráněné rostliny v okolí
  Před samotným začátkem těžby odborníci na biologické hodnocení krajiny posuzují, jaké druhy rostlin a živočichů v místě žijí. Zvláštní pozornost přitom věnují chráněným a ohroženým druhům podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. Tyto chráněné rostliny a živočichy je nutné před těžbou přesunout do náhradních výsadeb a hnízdišť. Odstranění zeminy a kácení dřevin se provádí mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků. Od začátku těžby až do provedení rekultivace krajiny odborný dozor dle zákona č. 114/1992 Sb. dohlíží na vegetaci a flóru a zaměřuje se především na zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů a stav jejich biotopů.
  Jak společnost přispívá k následné ochraně přírody?
  Po skončení těžby naše práce nekončí. Vytěžený prostor rekultivujeme podle schváleného plánu sanace a rekultivace. Ta vychází z místních podmínek, druhu pozemků, způsobu těžby, územního plánu apod. Díky rekultivaci vznikají nové plochy určené nejčastěji k zemědělskému a lesnímu využití. Některé se také stanou součástí územního systému ekologické stability. V rámci rekultivace vytváříme i vodní plochy, které slouží k zadržování vody v krajině.
  Geologická měření a studie podzemních vod
  Součástí každého geologického průzkumu je i vyhodnocení hydrogeologických podmínek. Z jeho výsledků vzniká hydrogeologická studie a jsou stanoveny podmínky pro provoz lomu a nakládání s důlními vodami. Vodoprávní úřad a správce vodních toků stanovují, za jakých podmínek lze vypouštět důlní vody do povrchových. Odborník z oboru hydrogeologie provádí monitoring hladin podzemních a povrchových vod a odebírá vzorky důlních vod. Ty jsou poté vyhodnoceny akreditovanou laboratoří a kompletní výsledky můžeme najít v roční závěrečné zprávě.

Prvotřídní surovina pro prvotřídní produkty

Sedlec

Využití v různých oblastech

Keramika
Stavebnictví
Gumárenství
Papírenství
Kosmetika

Kariéra v
Sedlecký kaolin a.s.

Společnost Sedlecký kaolin a.s. patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům Karlovarského kraje. Naši zaměstnanci u nás najdou stabilitu a zázemí silné značky. Jejich spokojenost je základem našeho úspěchu. Chcete se stát součástí našeho týmu? Podívejte se na pozice, které aktuálně obsazujeme.

490
Zaměstanců
v podnicích
9
Výrobních
závodů v ČR
1
Výrobní
závod v SK
4
Aktuálně
volná místa

1/3Klient

Thun 1794 a.s

Jsme výhradním dodavatelem kaolinu pro českého výrobce porcelánu, který se zaměřuje na ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní řetězce. Osobitý design a špičková kvalita vychází z více než 220-leté tradice výroby porcelánu v Čechách.