MENU

Obchodní Podmínky

  • Úvod
  • Obchodní Podmínky

Všeobecní Obchodní Podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti

Sedlecký kaolin a. s.

se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 25

identifikační číslo: 635 09 911

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 501

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese kittycare.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sedlecký kaolin a. s., se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 25, identifikační číslo: 635 09 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 501 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese cistaprace.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v takové individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, jakož i spravovat předchozí objednávky, fakturační a doručovací adresy, a aktualizovat své osobní údaje zpřístupněné prodávajícímu. V případě, že to webové rozhraní obchodu aktuálně umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou kupujícího coby uživatelským jménem, a dále heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (POUZE V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍCH – FYZICKÝCH OSOB)

4.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. května 2018 Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

4.2. Kupující souhlasí seBude docházet ke zpracováním těchto svých osobních údajů kupujícího (v tom rozsahu, v jakém je kupující sdělí prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní): jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.3. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím jakožto správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a dále z důvodu prováděného zasílání informací o novinkách, resp. zasílání obchodních sdělení všemi způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. (dále jen „newslettery“). V případě, že si uživatel založí v rámci webového rozhraní registrací uživatelský účet, udílí touto registrací souhlas s užíváním osobních údajů rovněž pro účely uvedené v odst. 2.1.

4.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

4.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jimiž bude zejména správce webové stránky a poskytovatelé zpracovatelských počítačových programů, služeb a aplikací. Kromě takových zpracovatelů a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

4.6. Osobní údaje sdělené kupujícím prodávajícímu za účelem realizace práv a povinností prodávajícího a kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, budou za účelem realizace práv a povinností prodávajícího a kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění takových práv a povinností. Osobní údaje sdělené kupujícím prodávajícímu budou za účelem zasílání newsletterů zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu prodávajícího, tedy po dobu neurčitou, resp. do podání námitek proti přímému marketingu ze strany kupujícího, na základě kterých bude zpracování za tímto účelem ukončeno. Osobní údaje sdělené kupujícím prodávajícímu v souvislosti s uživatelským účtem, budou za tímto účelem zpracovávány pouze po dobu existence daného uživatelského účtu, přičemž kupující je kdykoliv oprávněn žádat u prodávajícího zrušení svého uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je uzavřená kupní smlouva a v případě zasílání newsletterů oprávněný zájem správce.

4.7.9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.8.9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

4.8.1.9.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

4.8.2.9.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

4.9.9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.10.9.11. Vyjma výše uvedeného bere kupující na vědomí, že má dle příslušných právních předpisů rovněž právo na doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, nebude kupující předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo.

4.11.9.12. V případě pochybností o dodržování povinností prodávajícího (jakožto správce) se kupující může obrátit na tuto kontaktní osobu prodávajícího: jméno: Milan Petele, e-mail: petele@sedlecky-kaolin.cz tel. +420 353 366 222. Na uvedených kontaktech může kupující podat k prodávajícímu (jakožto správci) námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může kupující podat stížnost.5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

5.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Božičany č.p. 167, PSČ 362 25, adresa elektronické pošty: obchod@sedlecky-kaolin.cz, telefon: +420 353 366 222.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon .V Božičanech dne 29.3.2018.